YOSHITSUNE JUJUTSU KAI

A Japanese Martial Arts School of Jujutsu, Sword & Shiatsu

Dojo Photos

Here are some recent photos of our dojo.