YOSHITSUNE JUJUTSU KAI

A Japanese Martial Arts School of Jujutsu, Sword & Shiatsu

Sword Training Photos

Here are some recent photos of the Ryushin Jigen Ryu Iaijutsu as practiced at the Yoshitsune Jujutsu Kai dojo.