YOSHITSUNE JUJUTSU KAI

A Japanese Martial Arts School of Jujutsu, Sword & Shiatsu

Jujutsu Photos

Here are some photos of Japanese Jujutsu as practiced at the Yoshitsune Jujutsu Kai dojo.