YOSHITSUNE JUJUTSU KAI

A Japanese Martial Arts School of Jujutsu, Sword & Shiatsu

Seminar Photos

Here are some photos taken during Yahagi Sensei's visit to the Yoshitsune Jujutsu Kai